ขึงขังกันหน่อย

เมื่อวันก่อนได้รับเมลชวนให้ไปร่วมยื่นหนังสือถึงประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ด้วยเห็นว่าตัวเองดูไม่เหมาะกับบรรยากาศอะไรแบบนี้จึงไม่ได้ไปร่วมงาน
แต่เเนื้อหาในหนังสือที่ไปยื่นนั้นน่าสนใจและพวกเราหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ควรจะร่วมรับรู้เป็นอย่างยิ่ง
จึงได้นำมาลงไว้ให้ได้อ่านกันในวันนี้
ถ้าจะส่งต่อๆกันไปเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกันก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับพวกเรา

เจตนารมณ์ เครือข่ายศิลปินถึงคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปวัฒนธรรม

กระบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของสังคมประชาธิปไตย เพราะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคม มีการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อทั้งในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สั่งสม และเพิ่มพูนทั้งจิตใจและสติปัญญา ในแง่นี้ กระบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรมกับกระบวนการทางประชาธิปไตยจึงเปรียบเหมือน 2 ด้านของเหรียญที่สั่งสม เรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมๆกัน ดังเป็นที่ประจักษ์ในประเทศอารยะทั้งหลาย ที่ระบอบประชาธิปไตยลงรากฝังแน่น ก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญ กับเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ปรากฏบทบาทและรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด ทั้งกลไกต่างๆของรัฐให้การหนุนเสริมอย่างเต็มกำลัง
เครือข่ายศิลปินและองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมมีความเห็นร่วมกันว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ จึงขอเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ความสำคัญ โดยจัดแบ่งเป็นหมวดว่าด้วย “ศิลปวัฒนธรรม”อย่างชัดเจนและบรรจุข้อความที่สะท้อนเนื้อหาสาระเหล่านี้

1.รัฐมีหน้าที่

– จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม (หอศิลป์,พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ)
– ให้การศึกษา/รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย
– เผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
– ให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง
– ต้องจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม/สร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าในงานศิลปวัฒนธรรม
– ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทางศิลปวัฒนธรรม
– ต้องกระตุ้น/เอื้อให้เกิดการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นๆในการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม(เช่นการลดหย่อนภาษีในการบริจาคของภาคเอกชนที่จะสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมเป็นอาทิ)

2.รัฐต้องคุ้มครอง/ยอมรับ

– ยอมรับความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
– สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
– สิทธิเสรีภาพในการปกป้องหรืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประชาชน/ชุมชน

เครือข่ายศิลปินเห็นว่าที่ผ่านมา มีความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมว่าหมายถึงผลผลิตทางวัตถุ หรือระเบียบสังคมเท่านั้น โดยขาดความตระหนักถึงองค์ความรู้และโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปตามกาล เพราะเหตุว่า ศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นกระบวนการทางสังคม การเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมดำเนินไปอย่างมีการเรียนรู้ เข้าอกเข้าใจ รอมชอม และให้โอกาสซึ่งกันและกัน ตามหลักการของความสมานฉันท์ที่กำลังต้องการในสังคมไทยขณะนี้
อนึ่งโดยการผ่านกระบวนการศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น ที่จะทำให้สังคม เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ชุมชน ชนเผ่า สามารถจะเรียนรู้ไปพร้อม ๆกันกับการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจตนเอง มีความคิดอ่าน มีสติปัญญา ความรู้ ความเจริญ ที่กำเนิดจากรากฐานอันมั่นคง ทางสังคมและประวัติศาสตร์
สังคมไทยมีปัญหาด้านการเรียนรู้ เนื่องจากขาดมิติทางสิทธิเสรีภาพด้านศิลปวัฒนธรรม กอร์ปกับ การพัฒนาของสังคมที่มุ่งไปทางเศรษฐกิจ เน้นวัตถุนิยม โดยไม่คำนึงถึงอารยะธรรม ความเจริญทางจิตใจ
เรามุ่งหวังให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สร้างกติกาของการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานของการมุ่งไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ ในทุกมิติและทุกระดับ
เราเชื่อมั่นว่าหากมีกติกาที่เสริมบทบาท และให้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเด่นชัด สังคมไทยที่ทุกคนอยากเห็นจะมาถึงในเร็ววัน
ทั้งนี้ เครือข่ายศิลปินและองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมจะได้จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแนวร่วมและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและนำเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
เครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2550

กำหนดการ เวทีรับฟังข้อเสนอประชาชนเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรม
จัดโดย เครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทย
15 มี.ค.50 จ.กรุงเทพ
29 มี.ค. 50 จ.เชียงใหม่
26 เม.ย 50 จ.ขอนแก่น
3 พ.ค 50 จ.สงขลา
10 พ.ค 50 จ.กรุงเทพ

หมายเหตุ:
1. สถานที่จัดอยู่ระหว่างการประสานงาน
2. ผู้ที่จะไปดำเนินการในนามเครือข่ายศิลปิน จะต้องมีการหารือเพื่อกำหนดผู้ที่เหมาะสมต่อไป
3. รายเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 02-6172002

ดูเอาจริงเอาจังมากนะครับวันนี้
แต่นี่ก็เป็นเรื่องของเราทุกคนมิิใช่หรือ
ช่วยกันนะช่วยกัน

โปรด�ย่าพลาดสิ่งนี้

~ โดย pated บน กุมภาพันธ์ 23, 2007.

3 Responses to “ขึงขังกันหน่อย”

 1. น่าจะไปนะคะ

 2. ทางการจังเลย
  เเต่เเนวความคิด เจตนารมณ์เค้าก้อดีนะค่ะ

 3. ดีมากๆเลยครับ
  กระแสเรื่องนี้มันโดนเรื่องอื่นๆกลบไปซะหมด
  ทั้งที่มันเป็นเรื่องระดับชาติ ส่งผลต่ออนาคตชาติ

  ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมฯ
  ก็ได้แบบที่ชนะเลิศแล้วนะครับ เป็นของบริษัท a49 (ที่คุณเกี๊ยง วงเฉลียงทำงานอยู่)
  แบบสวยดีครับ ยิ่งใหญ่ และจะเป็นที่กล่าวขวัญถึงแน่นอนถ้าโครงการนี้สำเร็จ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: